Brievenbusverzending € 1,95 / pakketverzending €7,50

PRIVACYBELEID 

Algemeen

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.hsrdesign.nl. Door de website te bezoeken gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

Gebruik website

Alleen de natuurlijke personen hebben recht op toegang tot de website.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op deze website is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de advertenties, foto’s, informatie en teksten op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten voorbehouden. Ondanks dat HSR Design zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en het onderhouden van deze website, kan HSR Design niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de informatie op deze website. HSR Design aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van onjuistheid of onvolledigheid van de informatie op deze website.

In het bijzonder zijn de prijzen en tarieven die vermeld staan op de website onder voorbehoud van typefouten. Ten aanzien van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Auteursrechten

HSR Design behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving.

Privacy & cookies

De gegevens en informatie die de Opdrachtgever aan HSR Design verstrekt, zal HSR Design zorgvuldig en vertrouwelijk bewaren.

HSR Design handelt in overeenstemming met de AVG welke vanaf 25 mei 2018 van kracht is. HSR Design zal op grond van de AVG een register van verwerkingsactiviteiten bijhouden.

De Opdrachtgever heeft het recht op inzage, recht op correctie en recht op verwijdering van de doorgegeven persoonsgegevens.

Bij het bezoeken van de website kan HSR Design informatie van de Opdrachtgever over het gebruik van de website verzamelen door middel van cookies.

De informatie die HSR Design verzamelt middels cookies kan voor functionele en analytische doeleinden worden gebruikt.

HSR Design mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken in het kader van de uitvoering van zijn leveringsplicht of het afhandelen van een klacht.

HSR Design mag de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uitsluitend en alleen gebruiken voor noodzakelijke specifieke doeleinden.

Het is HSR Design niet toegestaan om de persoonsgegevens van de Opdrachtgever uit te lenen, te verhuren, te verkopen of op een of andere wijze openbaar te maken.

HSR Design zal de persoonsgegevens niet langer bewaren dan nodig is.

De Opdrachtgever is gerechtigd om bij de Autoriteit Persoonsgegevens een klacht in te dienen omtrent zijn/haar persoonsgegevens. De Autoriteit Persoonsgegevens is verplicht deze klacht te behandelen.

De Opdrachtgever gaat akkoord dat HSR Design de Opdrachtgever voor statistisch onderzoek of klanttevredenheidsonderzoek benadert. Wanneer de Opdrachtgever niet benaderd wil worden voor onderzoek, kan de Opdrachtgever dit kenbaar maken.

Toepasselijk recht en geschillen

Op deze disclaimer is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

Geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigen en verwijderen

U kunt de door u verstrekte bedrijfsgegevens altijd laten wijzigen of op verzoek laten verwijderen.

Vragen?

Als u nog vragen heeft over deze disclaimer of ons privacy beleid, neem dan contact met ons op.

Uitgebreide informatie vind u in onze algemene voorwaarden.